X


2016
Live performance
6 hours
44a, Istanbul
24 April

X is a a performance project based on the idea that responsibility of history is on us and that we are identified with political power exercised unless otherwise which Walter Benjamin stated in his article “on the concept of history” and my will to reverse “my part of responsibility” I performed X at Istanbul on April 24th, the anniversary of the start of the genocide against the Armenian people when Armenian intellectuals, academics, journalists have been arrested.

In other words, X is my personal apology text from Armenian people. it is my effort to at least bring into existence those who do not exist anymore and whose existence have been converted only into a statistical data by embodying their non-existence.

Originated from the report of Talat Paşa which shows that 3/4 of Armenians who lived on Ottoman lands between the years 1915 and 1917 have disappeared, the performance consists of filling 3/4 of a “book covered in black” with the letter X, using a red pen. This way, it is aimed to experience over an extended period of time in an area open for people to view, how the body count, where the body becomes only a statistical data, in fact corresponds to human life.


x արուեստի նախագիծ մըն է, զոր կ’իրականացնեմ Ապրիլի 24-ին, երբ ձերբակալուեցան հայ մտաւորականները, լրագրողները եւ սկսաւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը։ Զայն կ’իրականացնեմ «իմ պատասխանատուութիւնս» ետ շրջելու փափաքով. Վալթեր Բենիամին նացիական շրջանին գրառած «Պատմութեան հասկացութեան վրայ» յօդուածին մէջ արտայայտած է այն միտքը, թէ պատմական պատասխանատուութիւնը մեր վրայ է եւ նոյնացած ենք իշխանութեան հետ այնքան ժամանակ՝ մինչեւ որ չենք գործադրեր հակառակը։ Այլ կերպով ըսեմ. ասիկա հայ ժողովուրդէն ներողութիւն յայտնելու անձնական կերպս է եւ նաեւ ջանքս՝ իրենց բացակայութիւնը շօշափելի դարձնելով ներկայ ընել զանոնք, որոնք ոչնչացած են ու իրենց գոյութիւնը վերածուած՝ վիճակագրական թիւերու միայն։

Փակման յստակ ժամ մը չունի։